Política de Privacidade

1. Normativa de referencia

  • REGULAMENTO (UE) 2016/679, de 27 de abril, do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos -RGPD).
  • Normativa estatal española sobre protección de datos de carácter persoal e servizos da sociedade da información: Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, e Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico

Protección de datos persoais

A continuación, dámoslle máis información sobre o tratamento dos datos de carácter persoal que vostede comparte con GALIZA EMOCIONAL.

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

GALIZA EMOCIONAL é responsable do tratamento daqueles datos persoais que se recollan ou xeren como consecuencia do acceso, uso e navegación dos usuarios pola Web e do control da devandita Web.

Por que nos importa a protección dos seus datos persoais?

GALIZA EMOCIONAL aproveita a ocasión para saudarlle e agradecerlle o seu interese nos servizos ofrecidos pola mesma. Para GALIZA EMOCIONAL, a privacidade dos datos persoais dos seus Usuarios e demais persoas interesadas nos seus servizos é fundamental. Por iso, o noso compromiso é pór a maior dilixencia posible na protección dos datos persoais e a seguridade da información facilitada, para contribuír a mellorar no posible a atención aos nosos Usuarios.

Igualmente, resulta vital ofrecer servizos da maior calidade que avalen a confianza depositada polos nosos Usuarios, polo que, para conseguir un maior grao de satisfacción e confianza, GALIZA EMOCIONAL ten implantado un sistema de xestión de protección de datos persoais que garante o cumprimento da lexislación vixente nesta materia, buscando sempre a mellora continua.

As categorías de datos que se tratan son:

  • Datos de identificación (nome e apelidos)
  • Teléfono e direccións electrónicas
  • Calquera outros datos facilitados polos usuarios para a prestación do servizo solicitado.

Con que finalidade vanse a tratar os datos persoais que vostede nos facilita a través da páxina web?

O tratamento de datos persoais que se recollan ou xeren como consecuencia do acceso, uso e navegación dos usuarios pola Web terá por obxecto posibilitar a navegación e xestionar as peticións de información, contidos ou servizos que soliciten expresamente os usuarios ou que se tramiten co seu consentimento. De forma complementaria coa finalidade anterior e na medida en que a lícita persecución da mesma esíxao ou o permita, poderán realizarse -previa subministración de información específico aos usuarios- tratamentos adicionais que teñan por obxecto:

  • Executar contratos nos que os usuarios sexan parte e, no seu caso, a petición dos devanditos usuarios, aplicar as medidas precontractuales correspondentes.
  • Protexer intereses vitais dos usuarios ou doutras persoas físicas.
  • Satisfacer intereses lexítimos perseguidos por GALIZA EMOCIONAL ou por un terceiro (en especial, a mellora da Web, a súa xestión e a súa seguridade, levar a cabo estudos para analizar a relevancia e utilización da devandita Web -mesmo mediante información anonimizada- e, cando así o permita a normativa aplicable, informar os usuarios sobre a actualidade de GALIZA EMOCIONAL a través do envío de convocatorias, publicacións e outras iniciativas) sempre que sobre os devanditos intereses non prevalezan os intereses ou dereitos e liberdades fundamentais dos usuarios que requiran a protección de datos persoais, en particular, cando os usuarios sexan menores. O disposto neste último punto non será de aplicación ao tratamento realizado polas autoridades eclesiásticas no exercicio das súas funcións.

O tratamento para unha finalidade distinta das anteriores será lícito unicamente se o RGPD ou calquera outra norma estatal ou comunitaria permíteo ou ordena, dentro das posibilidades conferidas polo ordenamento xurídico; se os usuarios deron o seu consentimento; se resulta obvio que o tratamento reflicte o interese dos usuarios e non existe motivo para estimar que negarían o consentimento, que son incorrectos; se os datos son accesibles publicamente ou GALIZA EMOCIONAL podería publicalos en todo caso, a menos que o interese lexítimo dos usuarios por evitar o cambio de finalidade predomine con carácter evidente; se o tratamento é necesario para previr un risco para a seguridade ou outros intereses públicos ou eclesiásticos relevantes; se o tratamento é necesario co fin de evitar a comisión de delitos ou infraccións administrativas, para a súa investigación, persecución dos responsables, o seu enjuiciamiento ou a execución das penas; se o tratamento é necesario para previr unha infracción grave dos dereitos dun terceiro.

Os datos persoais que se tratan unicamente con fins de control, copia de seguridade de datos ou para garantir o funcionamento adecuado dun sistema de tratamento, só poden utilizarse para estes fins.

Por canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os datos conservaranse mentres existan obrigacións contractuais derivadas dos servizos ou contidos solicitados polos usuarios e, posteriormente, ata a extinción de responsabilidades legais, contractuais ou deontolóxicas que requiran retelos (p. ex., ata a extinción da responsabilidade derivada da normativa de protección de datos ou ciberseguridade). No caso de que se traten datos para o envío de información sobre GALIZA EMOCIONAL, poderanse manter os datos só mentres o usuario non se opoña a recibir as ditas informacións por calquera dos diversos medios gratuítos e sinxelos que se pon á súa disposición.

Cal é a base que nos lexitima para tratar os seus datos persoais?

O tratamento que GALIZA EMOCIONAL leva a cabo dos seus datos persoais atópase baseado no seu consentimento expreso, mediante a selección da opción incluída no formulario de contacto.

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é a correcta execución dos servizos prestados por GALIZA EMOCIONAL, consistentes no seguimento, control e xestión das actividades e eventos na marxe da súa actividade.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

GALIZA EMOCIONAL non cederá a terceiros os datos do seu titular sen o seu consentimento expreso.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou imprecisos, ou, no seu caso, a solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

Por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de eventuais reclamacións. De igual modo, os interesados poderán solicitar a oposición ao tratamento dos seus datos, nese caso, GALIZA EMOCIONAL deixará de tratar a información, salvo que fose necesario por motivos lexítimos, ou o exercicio ou a defensa ante posibles reclamacións.

Os interesados tamén poderán solicitar o seu dereito á portabilidade dos seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento sen que o impida o responsable ao que llos facilitou.

Poderán dirixir as súas solicitudes a GALIZA EMOCIONAL, ou ao seguinte e-mail de contacto: galizaemocional@gmail.com, acreditando debidamente a súa identidade mediante fotocopia do seu DNI ou Pasaporte.

Se Vostede non queda satisfeito no exercicio dos seus dereitos, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD): https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/